1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha Konference Rodíme se Praha 2024
zhani 21.05.2024

Přednášející

Mgr. Marika Bajerová

12

Mgr. Marika Bajerová

Fyzioterapeutka

Magistra fyzioterapie s 16 letou praxí, vedoucí fyzioterapeutka Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví na GPK FN Brno. Provozovatelka soukromé ambulance fyzioterapie se zaměřením na gynekologickou a porodnickou fyzioterapii v Příboře od roku 2010. Členka Výkonného výboru Unie fyzioterapeutů ČR, kde zastupuje a garantuje fyzioterapii v gynekologii a porodnictví. Podílí se na začlenění fyzioterapie do připravovaného Konceptu péče o matku a dítě během těhotentství, během porodu a po porodu na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Lektorka odborných kurzů pro fyzioterapeuty, lékaře a porodní asistentky, kde školí terapeutické koncepty, které během své praxe vyvinula. Školí odborné kurzy pro porodnické týmy v porodnicích zaměřené na prevenci nepostupujícího porodu. Od roku 2016 je zakladatelkou, vydavatelkou a šéfredaktorkou nejčtenějšího periodika ve fyzioterapii Umění fyzioterapie.

Přednáška:
Propojení fyzioterapie a gynekologie a porodnictví

V současné době se ukazuje jako potřebné a žádané provázání úzké mezioborové spolupráce gynekologií a porodnictví s moderní fyzioterapií. Sdělení je zaměřeno na současné možnosti fungování fyzioterapeutických ambulancí specializovaných na vybrané stavy v gynekologii a porodnictví v ČR. Bude diskutováno za jakých podmínek lze ambulance založit a vést. Jaká jsou indikační spektra, kdy je nutné vystavení FT poukazu, kdo jej může vystavit a kdy si pacientka hradí návštěvu sama. Za jakých podmínek se jedná o vyžádanou péči ze strany gynekologa. Z pozice členky Výkonného výboru UNIFY ČR budou předneseny aktuální informace ke garanci fyzioterapie v gynekologii a porodnictví, jaké jsou léčebné standardy a jakým způsobem je zajištěno vzdělávání těchto fyzioterapeutů. Bude přiblíženo, za jakých podmínek si může fyzioterapeut specializovanou ambulanci otevřít a kolik takových ambulancí v rámci ČR funguje. Bude diskutováno, jak by měla vypadat spolupráce gynekologů a fyzioterapeutů v následujících letech.

Přednáška:
Koncept rané fyzioterapeutické péče u závažných porodních poraněních

Porod představuje pro ženu zásadní změny ve fyzické, psycho-emocionální a sociální rovině. Porod spojený se závažným poraněním měkkých tkání pánevního dna si zasluhuje větší pozornost v diagnostickém a terapeutickém přístupu k rodičce, založeném na multidisciplinárním propojení. Speciálně erudovaná fyzioterapie vedená již první hodiny po porodu a následně kontinuálně i v období po šestinedělí, má v péči o tyto ženy své nezastupitelné místo. Svaly pánevního dna se významnou měrou podílejí na posturálních funkcích pohybového systému. Jejich aktivita je spojena s opornou funkcí pro vnitřní orgány, mají vliv na sexuální a sfinkterovou funkci, na funkci vnitřních orgánů a na porod. Podporují cirkulaci krve a lymfy z pánve a dolních končetin. Jakékoliv poranění, které se hojí jizvou, může do budoucna představovat mechanickou bariéru, která se projevuje ve zhoršení funkcí až dysfunkcí pánevního dna. Je známé propojení pánevního dna s limbickým systémem a jeho spojitosti s emočním prožíváním.Koncept rané fyzioterapeutické péče u závažných porodních poraněních představuje diagnostický a terapeutický koncept vyvinutý na GPK FN Brno. Je určený pro rodičky s rupturou perinei grade III et IV a je poskytovaný odborně proškolenými fyzioterapeutkami v úzké a návazné spolupráci s perinatology, urogynekology, porodními asistentkami a psychology.

Mgr. Renata Banášová

13

Mgr. Renata Banášová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, absolventka výcviku KBT a systemické rodinné terapie.

Od roku 2019 úzce spolupracuje s neziskovou organizací Úsměv mámy a od r. 2022 je součástí jeho vedení, kde má na starost především školení a intervize peer konzultantek. Ve své klinicko-psychologické praxi se specializuje především na ženy s psychickými obtížemi v perinatálním období. Působí na soukromé klinice AGE Centrum v Olomouci. Je mámou 3 dětí.

Přednáška:
Psychoterapie v perinatálním období

Psychické obtíže v těhotenství a po porodu mají svá specifika, která je nutná převést i do psychoterapeutického procesu od začátku do konce. Vzhledem ke svojí praxi, která se postupně zužuje na problematiku psychických obtíží žen – maminek a vzhledem ke svému působení v Úsměvu mámy jak na pozici lokální koordinátorky, tak v pozici vedení, nabízím svůj pohled a specifické propojení psychoterapie a peer podpory včetně kazuistik.

Bc. Milada Barešová

14

Bc. Milada Barešová

Porodní asistentka

Pracuje v porodnici na Bulovce v CPA ambulanci, na porodním sále a na oddělení šestinedělí a také v komunitním prostředí. Poskytuje individuální kontinuální a komplexní péči o ženu, dítě a jejich rodinu. Bezpečí a respekt k ženě i dítěti je základem její péče.

Kristýna Beránková

15

Kristýna Beránková

Členka Týmu perinatální ztráty při Unii porodních asistentek a certifikovaná dula České asociace dul

Působí také jako konzultantka a lektorka v kurzech pro porodní a poporodní duly. Ve své praxi duly podporuje ženy v hledání, důvěře a radosti z vlastního jedinečného způsobu porodu - ať už je přirozený nebo medicínsky vedený. Speciálně se věnuje ženám ohroženým negativním porodním zážitkem pro svou zkušenost s úzkostí, traumatem, duševním onemocněním, nezvladatelným strachem z porodu, prožitou ztrátou miminka apod. V přípravě na intenzitu porodního zážitku využívá ve svých předporodních kurzech techniky mindfulness.

Světlana Francová

16

Světlana Francová

Porodní asistentka, lektorka vzdělávání dospělých a psychoterapeutka. Členka Týmu perinatální ztráty UNIPA, poradkyně na telefonní lince pro zdravotníky, věnuje se různým formám profesní podpory pro zdravotníky: supervizorka, facilitátorka podpůrných skupin.

Jako psychoterapeutka se věnuje ženám, které prožívají ve svém těhotenství zatěžující stavy, úzkosti, přetrvávající skleslost, intenzivní strach z porodu. Pracuje také s ženami, které dlouhodobě trápí negativní zkušenosti z porodu a přejí si změnu. Vede lekce psychologické a praktické přípravy k porodu.

Michal Koucký

17

Michal Koucký

Lékař

Ženatý, dvě dcery, 10 a 13 let, manželka por.as. v ÚPMD. Rodina na prvním místě. Volný čas - sport, aktivně i pasivně - hlavně fotbal a hokej, pak cestování a chata.

Jan Matěcha

18

Jan Matěcha

Lékař

Vedoucí lékař porodnické části kliniky Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK. Zabývá se rizikovým a patologickým těhotenstvím a prenatální diagnostikou.

Přednáška:
Fungování a problémy Centra porodní asistence

Budou prezentovány problémy a úskalí zavádění konceptu CPA, tedy prenatální a intrapartální péče o low-risk těhotnou ženu.

Lucie Mynářová

19

Lucie Mynářová

Praktická lékařka pro děti a dorost.

Ve své praxi využívá celostní přístup. Pracovala na dětských a novorozeneckých odděleních několika nemocnic (Kladno, Rakovník, VFN, ÚPMD, FNKV). Od roku 2014 má svoji ordinaci na Praze 3. Je maminkou dvou dětí. Spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče.

Přednáška:
Pohled na poporodní období obvodním pediatrem, chybí mezioborová spolupráce?

Položíme si společně otázky a budeme hledat odpovědi z oblasti poporodní péče. Například: Jaké informace nám chybí ve zprávě o novorozenci? V čem se naše doporučení liší? Proč pediatři odmítají děti po ambulantním porodu? A jak bychom si mohli vzájemně pomoci? Zkusíme najít co nás spojuje a na tom budeme stavět.

Pavla Nagy

20

Pavla Nagy

Porodní asistentka

Za zásadní ve své profesní praxi považuji kýžené dovednosti, znalosti a zkušenosti umět aplikovat v individuálních potřebách každé jednotlivé ženy a jejího dítěte. V duchu filozofie "Nepokazit to těm, kteří na svět přichází, pomoci těm, skrze které se to děje", pak nutně ke své profesi potřebujeme empatii, trpělivost, nadhled, ale také vzájemné sdílení příkladů dobré praxe.

Zděněk Rušavý

21

Zděněk Rušavý

Lékař, GPK, FN Plzeň

Doc. MUDr. Zděněk Rušavý, Ph.D. se věnuje pregraduální a postgraduální výuce studentů v oboru gynekologie a porodnictví na LF UK v Plzni a porodní asistence na FZS ZČU. Ve své klinické i výzkumné práci se orientuje a urogynekologii a dopad porodu na pánevní dno. Účastní se vzdělávání lékařů a porodních asistentek v oblasti primární prevence porodního poranění na mezinárodních workshopech požádaných skupinou PEERS. Je autorem a spoluautorem více než 50 publikací na toto téma včetně učebnic a výukových textů.

Přednáška:
VEX a klešťový porod a jeho důsledky

Operativní vaginální porod je spojen se zvýšeným rizikem porodního poranění pánevního dna a s tím spojeným narušením funkce vylučovací, trávicí i pohlavní soustavy. Pro správnou funkci pánevního dna je klíčová integrita jeho jednotlivých součástí a nenarušená inervace. Volba nástroje je velmi důležitá pro rozsah a riziko porodního poranění. Porod vakuumextrakcí je jednoznačně spojován s nižším rizikem poranění matky ve srovnání s klešťovým porodem. Větší rozsah poranění po klešťovém porodu lze pozorovat na několika úrovních – avulze m. levator ani (52 vs. 21 %), vysoké poranění pochvy (26 vs. 12 %), poranění análního sfinkteru (14 vs. 7,5 %). V případě, kdy porodnická situace umožňuje použití jakéhokoliv nástroje, by měl být z hlediska snížení rizika porodního poranění pánevního dna preferován vakuumextraktor.

Julie Růžičková

22

Julie Růžičková

Fyzioterapeutka, asistentka na kurzech Mgr. Mariky Bajerové, lektorka jógy, organizátorka a lektorka kurzu Instruktor zdravotní tělesné výchovy pro seniory, vyučující předmětu Palpační anatomie, Anatomie pro Karma jógu a Trenérskou školu Tai-ji Mgr. Lenky Ryškové

Fyzioterapeutka, asistentka na kurzech Mgr. Mariky Bajerové, lektorka jógy, organizátorka a lektorka kurzu Instruktor zdravotní tělesné výchovy pro seniory, vyučující předmětu Palpační anatomie, Anatomie pro Karma jógu a Trenérskou školu Tai-ji Mgr. Lenky Ryškové. Mezi její vzory v oblasti gynekologické fyzioterapie patří především Mgr. Marika Bajerová, jejíž přínos v této oblasti považuje za jedinečný, dále prof. Melanie Morin PT, PhD., Diane Lee BSR, FCAMT a v neposlední řadě Mgr. Klára Mišinová. Věří, že k dalšímu rozvoji porodnictví a před/poporodní péče může významně přispět kvalitní mezioborová spolupráce.

Přednáška:
Spolupráce fyzioterapeuta a porodní asistentky

Komunikace mezi fyzioterapeuty a porodními asistentkami je nedílnou součástí koordinace interdisciplinárního týmu. Umožňuje sdílet znalosti a zkušenosti získané z různých úhlů pohledu. Výměna informací a následné společné plánování terapeutických postupů přispívají ke zvýšení kvality poskytované péče o ženy v pre a postpartálním období. Otevřená a respektující komunikace také podporuje vzájemné porozumění mezi odborníky a sdílení odpovědnosti za maximální možnou kvalitu života těchto žen.

Přednáška:
Komplexní péče po SC s důrazem na prevenci vzniku adhezí

Fyzioterapie zahájená v časném pooperačním období účinně snižuje bolest a riziko vzniku adhezí. Dále umožňuje časný návrat k běžným denním činnostem a napomáhá optimalizaci trávicích funkcí. Přednáška je zaměřena na aktuální trendy v oblasti komplexní péče o ženu, která rodila císařským řezem, a aplikaci těchto poznatků do praxe.

Alžběta Samková

23

Alžběta Samková

Porodní asistentka

Porodní asistentku se rozhodla dělat na radu své matky před mnoha lety. Dnes je zkušenou odbornicí s bohatou praxí a zároveň je sama matkou malého syna. Svou péči ženám poskytuje vždy v souvislostech jejich životního příběhu. Alžběta pracuje pro ženy a pro porodní asistentky. V roce 2020 nastoupila do porodnice na Bulovce, kde Prof. Zikán a vrchní sestra a porodní asistentka Bc. Alena Wernerová začínali zavádět koncept péče nazvaný Centrum porodní asistence. Společně s vedoucím lékařem Mudr. Janem Matěchou a vedoucí porodního týmu porodní asistentkou Bc. Lucií Velíkovou mění postupy porodnice, navazují mezi oborovou spolupráci a mají odvahu zkoušet nevyzkoušené. Projekt Duly na Bulovce, který v porodnici běží již dva a půl roku je jedním z příkladů. V tomto roce jsme spustili zkušební fázi projektu Post Partum rozhovorů, stejně jako jsme začali díky nadaci rodiny Vlčkových spolupracovat s týmem perinatální ztráty z Unipa.

Anotace k přednášce do 3. bloku Bc. Smolova+Alžběta Samková

Jaké jsou možnosti v péči o personál při mateřském úmrtí u nás a v Norsku

Barbora Smolová a Alžběta Samková jsou porodní asistentky se zajímavou historii a dlouholetou praxí. V minulosti spolupracovali v jedné z pražských porodnic, kde společně zažily úmrtí matky po porodu. Barbora žije v Norsku, kde porodila dvě děti a pracuje jako PA v místní porodnici, kde krátce po jejím nástupu také došlo k mateřskému úmrtí.

Ve společné přednášce pojmenují možnosti v péči o personál v ČR a postupy, které jsou běžné v Norsku. Spolupráce, podpora a vzájemná pomoc je v těchto ojedinělých případech zcela zásadní a potřebná.

Post Partum rozhovory

Projekt PP rozhovorů přináší možnosti transparentní komunikace a podpory jak pro naše klienty, tak pro zdravotníky samotné. Mluvit spolu v bezpečném prostoru a bezpečným způsobem, najít na to čas a dostatek personálu. Minimalizovat riziko traumatizace, či re-traumatizace našich klientů, nebo samotných zdravotníků. Zajistit podporu a péči nejen našim klientkám, ale i zdravotníkům. To vše je obsahem projektu Post partum rozhovoru, který jsme začali připravovat na začátku tohoto roku a v květnu jsme spustily v porodnici na Bulovce jeho zkušební fázi. Post partum rozhovory se díky svému potenciálu staly součástí projektu Mudr. Šebely a jeho týmu z NÚDZ – „Časná identifikace a cílené intervence pro rodiny ohrožené psychosociálním stresem v perinatálním období“.

Barbora Smolová

25

Barbora Smolová

Porodní asistentka

Vystudovala Vysokou školu zdravotnickou, obor porodní asistentka a v roce 2011 získala titul bakalář. Ihned po promoci nastoupila do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, kde působila do konce roku 2015 na porodním sále. Nyní žije v Norsku a pracuje v porodnici v nemocnici SI Elverum.

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

24

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Psychiatr

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. je psychiatr působící v Národním ústavu duševního zdraví od roku 2015. V následujících letech se kariérně zaměřil na klinickou a výzkumnou práci v oblasti perinatálního duševního zdraví. Absolvoval prestižní The International Marcé Society for Perinatal Mental Health Fellowship Program pod vedením prof. Nancy Byatt z UMass Chan Medical School, Massachusetts, USA. Zkušenosti v oboru získal rovněž na řadě zahraničních stáží, např. v Before After Baby Lab, University of Yale, USA. Kromě klinické medicíny a výzkumu se věnuje výuce studentů medicíny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálních studentů v oboru Lékařská psychologie na 1.LF UK a Psychologie na FF UK. Získal řadu profesních ocenění, např. Výzkumnou cenu Evropské psychiatrické asociace pro mladé psychiatry nebo Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka.

Lucie Velíková

26

Lucie Velíková

Porodní asistentka

Být porodní asistentkou mě baví a naplňuje. Smyslem mé práce je v ženě probudit pocit jistoty, síly a víry v to, že vše zvládne. Podporuji raný kontakt s právě narozeným miminkem, aby se mu dostalo co nejkrásnějšího přivítání v náručí své maminky, kam miminko hned po porodu patří.

Ivana Weisseová

27

Ivana Weisseová

Certifikovaná dula České asociace dul

Jsem certifikovaná dula České asociace dul s patnáctiletou zkušeností s doprovázením v těhotenství, u porodu a v šestinedělí a certifikovaná laktační poradkyně vyškolená Mamilou. Jsem zapojená v projektu Duly na Bulovce. Působím v Praze a Středočeském kraji. Pracuji v České asociaci dul jako konzultantka a lektorka. Pro UNIPU pracuji jako členka Týmu perinatální ztráty, kde jsem operátorkou poradenské linky. V současné době procházím psychoterapeutickým výcvikem v Biosyntéze, Psychoterapeutickým minimem a Kurzem krizové intervence. Mám tři děti a jejich narození mi změnilo život a přivedlo mě k tématu zrození, které je pro mě nekonečným zdrojem inspirace. Mým hlavním záměrem, ke kterému směřuji všechny své aktivity, je, aby každá žena a její rodina zažila porod jako posilující zkušenost.

Přednáška:
Pohled duly a krizového interventa na porodní tým a jeho potřeby

Projekt Duly na Bulovce přinesl nejen nové roviny možností spolupráce zdravotnického týmu s dulou v rámci péče o fyziologické těhotenství, porod a šestinedělí, ale ukázal také možnosti zlepšování individuální péče o rodiče zasažené perinatální ztrátou a nové možnosti podpory a rozvíjení schopností v oblasti perinatální paliativní péče v rámci Bulovky. Propojení s Týmem perinatální ztráty UNIPA odstartovalo novou kapitolu z oblasti vzdělávání v tématu perinatální ztráty a sebepéče zdravotnického týmu.

počet zobrazení: 67 autor: josmart, poslední aktualizace: zhani, 21.05.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.